Algemene informatie

Aanmelding, kennismaking en inschrijving
Vanaf de leeftijd 2 jaar en 3 maanden kan een peuter bij ons komen spelen.
Als u wilt kennismaken dan kunt u een mail sturen naar info@peuterspeelzaalhetklavertje.nl. U wordt dan uitgenodigd voor een korte rondleiding. Vervolgens kunt u aanmelden en wordt er een contract opgesteld. De leidsters komen voor de startdatum bij u thuis om met uw peuter kennis te maken en praktische zaken door te spreken.

Kosten
De kosten bedragen €273,26 per maand voor twee dagdelen in de week (tarief 2024). Dit is een vast tarief waarin de vakantieweken verrekend zijn. De contributie loopt tot de vierde verjaardag van het kind, tenzij u het contract tussentijds opzegt.
De meeste ouders komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, waardoor de kosten vaak maar voor een deel voor rekening van ouders komen. Op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ kunt u berekenen op hoeveel toeslag u recht hebt.

Ouders die geen recht op kinderopvangtoeslag hebben, worden in veel gevallen gecompenseerd door de gemeente. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met het bestuur.

Annuleren en opzeggen
Als er een contract is opgesteld en u wilt dit minder dan twee maanden voor de startdatum annuleren, dan worden er €100,- annuleringskosten in rekening gebracht.
Als de annulering meer dan twee maanden voor de startdatum plaatsvindt, dan worden er alleen €25,- administratiekosten in rekening gebracht.
Annulering om medische redenen vormen een uitzondering, hierbij worden alleen 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
Als u de peuteropvang na startdatum tussentijds wilt opzeggen, dan geldt een opzegtermijn van één maand. Als uw kind vier jaar wordt, stopt de peuteropvang automatisch.
U dient zelf de kinderopvangtoeslag aan te passen bij de belastingdienst.

Dagprogramma
Als kinderen naar de basisschool gaan, krijgen ze te maken met een vast dagritme. De peuterspeelzaal bereidt kinderen hierop voor door ook een dagritme te volgen en geplande activiteiten voor alle peuters te aan te bieden.
Als de peuters binnenkomen, mogen ze vrij spelen. Vervolgens is er een kringmoment. Hierna volgt meestal een geplande activiteit, bijvoorbeeld verven, plakken of gymmen. Daarna gaan ze iets eten en drinken en spelen de peuters buiten. Aan het einde van de ochtend wordt er nog een boekje voorgelezen en worden liedjes gezongen

Vakanties en vrije dagen
Voor het lopende schooljaar houden we dezelfde vakanties aan als basisschool Matthijsje. Hierover komt een apart bericht aan het begin van het schooljaar of bij het bezoek aan ouders thuis.

Basisschool Matthijsje
We zijn gevestigd op het terrein van basisschool Matthijsje, maar het is niet vanzelfsprekend dat de peuters daar naar doorstromen. Als u erover denkt om uw kind bij Matthijsje aan te melden, dan is het verstandig om contact op te nemen met de directeur vóórdat het kind drie wordt.

Ouderavonden
Twee keer per schooljaar vinden er ouderavonden plaats. Van elke peuter verwachten we een ouder, maar het komt ook vaak voor dat beide ouders er zijn.
De ouderavonden starten om 19.30 uur.
Tijdens het eerste gedeelte van de avond staat er een onderwerp centraal, zoals ‘waarom gym?’, ‘voorlezen’, ‘regels’ of ‘taalontwikkeling’.
De ouders en de oudercommissie kunnen ook onderwerpen aandragen.
Tijdens het tweede gedeelte van de ouderavond wordt het speelgoed en de peuterspeelzaal schoongemaakt. 

Oudercommissie
Het Klavertje heeft een oudercommissie. De commissie bestaat uit twee of drie ouders. We nodigen u van harte uit om zitting te nemen in de oudercommissie. Wij vinden het belangrijk dat ouders ons (leidsters en bestuur) kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van de peuters. Er zal in ieder geval twee keer per jaar vergaderd worden met het bestuur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de leden (zie prikbord bij ingang peuterspeelzaal). Ook kan het ‘reglement oudercommissie’ opgevraagd worden bij het bestuur.

Klachten
Het Klavertje heeft een professionele klachtenprocedure. Dit protocol kunt u te allen tijde inzien en u kunt eventueel een exemplaar krijgen. Voor uitgebreide informatie over klachten verwijzen wij naar het pedagogische beleidsplan.